Laatste nieuws
 1. Unieke Jumbo ‘ballenactie’
 2. Wethouder Schrik geniet samen met de voetballers van FC Meerdijk van een gezond ontbijt.
 3. Mooi begin van het jaar met nieuwe “trainingsdoeltjes” !!
 4. FC Meerdijk wenst iedereen hele fijne feestdagen!
 5. Grote clubactie 2023

Beleidsplan

Beleidsplan – SJO-FC Meerdijk (“beknopte versie”)                                                    
Versie: Juni 2021

Inleiding

SJO-FC Meerdijk staat voor Samenwerking Jeugd Opleiding FC Meerdijk en is in 2021 ontstaan door de jeugdafdelingen van VV Emmen en SC Angelslo samen te voegen. Op deze wijze verwachten wij voor de toekomst een duurzame, gezonde en toekomstbestendige organisatie te kunnen neerzetten voor het jeugdvoetbal op de Meerdijk in Emmen.  De leden van SJO-FC Meerdijk staan ingeschreven bij de moederverenigingen  VV Emmen of SC Angelslo en komen  uit in de verschillende  jeugdveld- en zaalvoetbalcompetities. Eén en ander vraagt om een verantwoorde inzet van mensen en middelen. In dit beknopte beleidsplan zetten wij uiteen waar wij als SJO-FC Meerdijk voor staan en waar we voor gaan.

Missie

SJO-FC Meerdijk is meer dan voetbal alleen! Het is een (semi)ambitieuze breedtejeugdsportvereniging waar actieve en passieve voetballiefhebbers naast sportiviteit, ook geborgenheid en gezelligheid beleven. Het willen bevorderen van een goede sociaal- emotionele ontwikkeling onder alle jeugdspelers en het stimuleren van goede omgangsvormen als normen en waarden. Daar waar mogelijk neemt SJO-FC Meerdijk ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, ieder kind is uniek en telt bij ons mee Sportiviteit, Spelplezier en Respect zijn dan ook de kernwaarden.

Visie

Dat iedere jeugdspeler/ster van SJO-FC Meerdijk zich met plezier en in een positief klimaat kan ontwikkelen in een stimulerende omgeving, met goede faciliteiten en begeleiding. Prestatie en recreatieve beleving gaan hierbij hand in hand. Het streven is om, indien mogelijk, jeugdspelers/ters te laten trainen met spelers/ters van vergelijkbaar niveau en ook wedstrijden te laten spelen tegen spelers/ters van vergelijkbaar niveau.

SJO-FC Meerdijk streeft er naar dat ook de ouders/verzorgers en vrijwilligers op een gezellige en betrokken manier met elkaar omgaan. En daardoor ‘als voorbeeld voor de kinderen’ deze  tegelijkertijd op een positieve wijze stimuleren.

Hoofddoelstelling ->

SJO-FC Meerdijk stelt zich ten doel haar jeugdleden de gelegenheid te bieden de voetbalsport te beoefenen, zowel in prestatieve als recreatieve zin.  Om het beleidsplan van SJO-FC Meerdijk meer kracht bij te zetten en voor een juiste invulling van de missie en visie, zijn een aantal doelstellingen geformuleerd.

 • Het op recreatieve wijze bezig zijn met het nastreven van de missie en visie van SJO-FC Meerdijk, daarbij rekening houdend met de specifieke leeftijdskenmerken van ieder jeugdlid.
 • Binnen de mogelijkheden van ieder jeugdlid, deze op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen laten trainen en spelen, met alle (selectie) teams als doelstelling dat de eerste jeugdelftal minimaal op Hoofdklasse/Divisie niveau spelen.  Hetgeen wel samen gaat met, en tevens afhankelijk is van de kwalitatieve (speler/ster) en financiële mogelijkheden van de SJO-FC Meerdijk.
 • SJO-FC Meerdijk biedt de jeugd de mogelijkheid deel te nemen aan wedstrijden en trainingen, tevens kan er ook op passieve wijze genoten worden van de wedstrijden.
 • SJO-FC Meerdijk draagt zorg voor een goede organisatie en voldoende kader (trainers en leiders) maar ook scheidsrechters ed. Zodat de jeugdvoetballers goed op- en begeleid worden tijdens de trainingen en wedstrijden.
 • SJO-FC Meerdijk besteed ook voldoende aandacht aan het recreatieve spel bij de jeugd, ieder kind telt mee, ongeacht geslacht, nationaliteit, ras, geaardheid, religie, talent of ambitie. Bij SJO-FC Meerdijk voelt iedere jeugdspeler/ster zich een volwaardig en gewaardeerd lid.
 • SJO-FC Meerdijk streeft er naar om de jeugd de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan zaalvoetbaltrainingen en zaalvoetbalcompetitie in de winterstop periode. Dit geldt in ieder geval voor de onder- en middenbouw.
 • SJO-FC Meerdijk zorgt voor een kwalitatief goede en veilige accommodatie – in overleg met de gemeente, als eigenaar van de accommodatie en VV Emmen en SC Angelslo voor wat betreft de opstallen.
 • SJO-FC Meerdijk streeft naar een gezonde financiële basis (“huishouding op orde”) waarbij er balans is tussen de inkomsten en de uitgaven en waarbij benodigde investeringen op een verantwoordelijke wijze kunnen plaatsvinden met behoud van een sluitende begroting.
 • SJO-FC Meerdijk waarborgt de veiligheid van leden en hun gasten en stimuleert waar mogelijk het beleven van het “wij-gevoel” een vereniging waar iedereen met plezier zijn of haar hobby uit kan oefenen, zowel op het sportief gebeid als in de begeleidende sfeer.

Subdoelstellingen ->

 • SJO-FC Meerdijk zorgt voor voldoende vrijwilligers en werft waar- nodig/mogelijk zelf via en onder de jeugd/ouders of verzorgers nieuwe vrijwilligers. En streeft ernaar om zoveel mogelijk jeugdspelers, vrijwilligers en overige belanghebbenden op deze wijze aan zich te binden als actieve voetballer, kaderlid, scheidsrechter of in een andere vrijwilligersfunctie.
 • SJO-FC Meerdijk zorgt in overleg met VV Emmen en SC Angelslo voor een juiste bezetting in het Clubhuis en de kantine op trainingsdagen en/of wedstrijddagen, maar ook tijdens andere activiteiten die in het (financieel)belang van de vereniging  worden gehouden.
 • SJO-FC Meerdijk zorgt voor voldoende kleding voor ieder team (shirt/broekje/sokken) op de wedstrijddagen.
 • SJO-FC Meerdijk zorgt voor voldoende en de juiste materialen op de trainingsavonden en wedstrijddagen. Denk hierbij oa aan ballen/pionnen/hesjes/bidons/goede en hele netten in de doelen/lijnen die getrokken zijn  etc.
 • Door een juiste begeleiding en opleiding bij SJO-FC Meerdijk kunnen jeugdspelers/ters zich door ontwikkelen en onder de aandacht komen van andere (professionele)verenigingen, met ingang van 1 juli 2021 komt een evt. opleidingsvergoeding dan ook (deels) ten goede van SJO-FC Meerdijk -> het e.e.a. moet hierover nog wel definitief worden afgestemd met beide moederverenigingen.

Vrijwilligers

Het beleid van SJO-FC Meerdijk is erop gericht dat taken die tot het algemeen belang van de vereniging behoren, door onbezoldigde vrijwilligers uit te laten voeren. Een aantal van deze taken kunnen ook afgestemd worden met de actieve vrijwilligers van VV Emmen en SC Angelslo.                                                                       

Een aantal van deze taken zijn:

 • Het begeleiden van de voetbalteams
 • Lijnen trekken en uitzetten van de velden
 • Het organiseren van activiteiten naast het voetballen
 • Het runnen van de kantine en keuken
 • Klein onderhoud en verbetering van de accommodatie en de velden
 • Het schoonmaken en houden van het Clubhuis en de kleedkamers

Voor deze taken zijn veel vrijwilligers nodig. Ook vanuit de SJO-FC Meerdijk dient hier ruim aandacht, waardering en oog te zijn. Dit geldt ook voor de kwaliteit en kwantiteit van het aantal vrijwilligers, zodat deze op peil blijft en waar mogelijk wordt uitgebreid. Ter waardering en motivatie van de vrijwilligers wordt er minimaal één keer per jaar een “vrijwilligersavond” georganiseerd.

Huishoudelijk reglement

Om te zorgen voor het goed functioneren van SJO-FC Meerdijk is een huishoudelijk reglement vastgesteld. Bij uitzonderingen en situaties, die hierin niet zijn verwoord, is het laatste woord aan het bestuur SJO-FC Meerdijk. In uitzonderlijke gevallen kan VV Emmen of SC Angelslo, net waar het lidmaatschap van de betreffende persoon is afgesloten hierin meebeslissen.  Het Huishoudelijk Regelement gaat o.a. over beleid t.a.v. alcohol, roken en drugs, financiën, het spelen van wedstrijden en gebruik van materiaal. Daarnaast zijn er algemene gedragsregels in dit reglement opgenomen. Deze zijn herleid uit richtlijnen die de KNVB heeft opgesteld n.a.v. het gedrag op en rond de voetbalvelden. Het reglement ligt medio 2021 ter inzage in het wedstrijdsecretariaat en is ook terug te vinden op de website.

Technisch beleid

Omdat het selecteren van spelers vaak een lastige aangelegenheid is en iedereen binnen de vereniging hier verschillende ideeën over heeft, heeft SJO-FC Meerdijk iom de Hoofd Jeugdopleiding een technisch beleidsplan opgesteld. In het technisch jeugdbeleidsplan zijn de volgende uitgangspunten  vastgesteld “Plezier, Passie en Prestatie”.  Het technisch beleidsplan beschrijft o.a. het selectiebeleid, richtlijnen tav de trainers en leiders, doelstellingen etc. Dit nieuwe beleidsplan ligt medio 2021 ter inzage in het wedstrijdsecretariaat en is dan ook terug te vinden op de website.

De overgangscommissie SJO-FC Meerdijk