Laatste nieuws
 1. Actie bij Sport-Inn!
 2. NIEUWS – NIEUWS – NIEUWS – NIEUWS
 3. Unieke Jumbo ‘ballenactie’
 4. Wethouder Schrik geniet samen met de voetballers van FC Meerdijk van een gezond ontbijt.
 5. Mooi begin van het jaar met nieuwe “trainingsdoeltjes” !!

Reglement

Huishoudelijk reglement SJO-FC Meerdijk                
Versie: Juni 2021

Alcohol, roken en drugs
De drank- en horeca Wet verplicht verenigingen die een kantine runnen waar alcoholische dranken worden verkocht een bestuursreglement vast te stellen. Het bestuursreglement bestaat uit huisregels die specifiek gelden voor de bezoekers, vrijwilligers en leden tijdens hun aanwezigheid op en rond het terrein van VV Emmen en/of SC Angelslo.

De volgende regels zijn van kracht: 

 1. Het is niet toegestaan om aan jongeren beneden de 18 jaar alcohol te verkopen.
 2. Alcoholische dranken worden niet voor 13.00 uur verkocht.
 3. Het is niet toegestaan om aan ouderen alcohol te verkopen wanneer deze bedoeld is voor jongeren onder de 18 jaar.
 4. Het is niet toegestaan geen zelf meegebrachte alcohol te drinken op en rond het terrein.    
 5. Alleen alcohol drinken in de kantine. Het is niet toegestaan om alcohol te nuttigen, rond de velden en in de kleedgebouwen. Buiten mag alleen alcohol gedronken worden uit plastic bekers. 
 6. Er wordt geen alcohol geschonken aan begeleiders tijdens de uitoefening van hun functie en aan chauffeurs die spelers vervoeren.
 7. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren zijn niet toegestaan. 
 8. Promotie van alcoholvrije dranken wordt gestimuleerd.  
 9. Personen die agressief gedrag vertonen worden van het complex verwijderd.
 10. Tijdens de bardienst wordt er door vrijwilligers/barmedewerkers geen alcohol genuttigd.
 11. Schenkverboden: 
  • Geen alcohol verstrekken aan mensen die in kennelijke staat verkeren.
  • Het is niet toegestaan alcoholgebruik al of niet onder dreiging met geweld af te dwingen.
  • Geen alcohol verstrekken aan personen waarbij dit mogelijk kan leiden tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid in het geding komt.
  • Geen mensen toelaten die zichtbaar te veel hebben gedronken of die onder invloed zijn van drugs.                                      
  • Leden van SJO-FC Meerdijk als ook van VV Emmen en SC Angelslo zijn tijdens de uitoefening van hun functie niet onder invloed van drank en/of drugs. Wanneer dit wel het geval is, zullen zij uit hun functie ontheven worden.

Financiën

12. Voor het betalen van de contributie is een nieuw lid verplicht dit via een incasso te doen.

13. Voor automatische betalingen (= incasso) komen de volgende zaken in aanmerking: contributie, borg kledingplan en boetes. Voor andere bijdragen zal toestemming van het betreffende lid worden gevraagd.                                 

14. Bij herhaaldelijk contributieachterstand kan het bestuur overgaan tot schorsing cq royement van betrokken lid. 

15. Leden die door een langdurige ziekte of blessure langer dan 12 maanden niet kunnen voetballen, kunnen in aanmerking komen voor een tijdelijke stopzetting of restitutie van de contributie. Leden die hier een beroep op willen doen, dienen dit kenbaar te maken bij de penningmeester waar het lid staat ingeschreven – VV Emmen of SC Angelslo – waarna de penningmeester het geval zal bespreken binnen het bestuur.    

16. Contracten van trainers van selectie elftallen worden voor tekening aan het bestuur van SJO-FC Meerdijk voorgelegd en dus door het bestuur aangesteld. Het bestuur bepaald (iom de TC en Hoofd Jeugd Opleiding) per seizoen welke elftallen als selectie elftal worden aangemerkt.         

17. Voor competitie- en bekerwedstrijden bestaat de mogelijkheid om reiskosten (gedeeltelijk) vergoed te krijgen, indien de enkele reis meer dan 50 km is. In dit geval is de reiskostenvergoeding €0.07 per km met een limiet van € 28.00 per team per uitwedstrijd.                                                               

18. Voor het zoekraken van aan teams uitgereikte spullen zijn boetes vastgesteld op het materiaal uitgifteblad van het betreffende team. Tegen betaling van het daarop genoemde bedrag wordt vervangend materiaal uitgereikt.                                                                                                                      

19. De leider/teammanager van ieder team stelt aan het begin van ieder seizoen een was-schema op voor het wassen van de wedstrijdkleding. Hij/zij ziet erop toe dat dit juist wordt uitgevoerd. Andere afspraken mbt het wassen van de wedstrijdkleding  (bijv. centraal geregeld door 1 persoon) zijn voor verantwoordelijkheid van de leider/teammanager de SJO-FC Meerdijk stelt hiervoor géén bijdrage beschikbaar.                                                 

20. Alle vormen van sponsoring lopen via het bestuur en/of sponsorcommissie. Ook dient het bestuur van beide moederverenigingen hierover vooraf te worden geïnformeerd.                                              

21. Standaard sponsorcontracten, worden door de sponsorcommissie afgehandeld. Niet standaard contracten die door de sponsor worden aangeboden, dienen door de sponsorcommissie te worden behandeld in samenspraak met het bestuur van de SJO-FC Meerdijk en beide moederverenigingen.                                                                            

22. Jaarlijks worden de faciliteiten voor de selectieteams, als bijvoorbeeld  onkosten- en/of reiskosten- vergoeding, kledingverstrekking, etc., besproken met de sponsoren (stichting) die dat willen aanbieden. Dit faciliteitenpakket wordt vastgesteld in overleg met het bestuur van de SJO-FC Meerdijk. Hierop kan echter alleen aanspraak worden gemaakt als het hele seizoen daadwerkelijk wordt uitgespeeld en dit de vereniging (onvoorzien) financieel niet schaardt. (zoals bijv. tijdens covid-19)

23 Voor het kledingplan zijn aparte regelementen opgesteld. Deze zijn op te vragen via de website en de kledingcommissie.

Clubgebouw / Kantine
24. Onder ‘normale’ omstandigheden zijn de vaste opening en sluitingstijden op:

 • maandag van 15.00u tot 20.00u
 • dinsdag van 15.00u tot 23.00u
 • woensdag van 16.30u tot 22.00u
 • donderdag van 15.00u tot 23.00u
 • vrijdag van 15.00u tot 22.00u
 • zaterdag van 08.30 uur tot 18.30 uur.   

25. Op zaterdag sluit de keuken om 17.00 uur de tap om 18.00 en de kantine om 18.30 uur.

26. Een ieder ruimt zijn of haar afval op en gooit dit in de daarvoor bestemde afvalbakken.      

27. Tijdens bestuurs- en commissievergaderingen wordt men verzocht zo min mogelijk de vergaderruimte te betreden.

27. Tijdens vergaderingen heeft het bestuur of commissielid het recht op gratis koffie of thee en een flesje drinken. De consumpties dienen op de daarvoor bestemde formulier te worden aangetekend.

29. Het is niet toegestaan om tijdens vergaderingen te roken in de vergaderruimte. Indien gewenst kan er een korte rookpauze worden ingelast.  

30. Het is niet toegestaan om voetbaltassen in de hal of kantine te plaatsen. De voetbaltassen horen in de daarvoor bestemde rekken. Als tassen toch op onjuiste plaatsen worden aangetroffen dan worden deze verwijderd. 

31. Het is niet toegestaan om in het gehele gebouw te roken.                                                                                      

Kleedkamers
32. Leiders, trainers, spelers en ouders/verzorgers van de jeugdelftallen zijn verantwoordelijk voor correct gebruik van de kleedkamers. Zij zullen tijdens trainingen en/of wedstrijden erop toe moeten zien dat er géén vernielingen plaatsvinden. 

33. Bij voorkeur dienen de leiders en trainers 30 minuten voor de wedstrijden en 20 minuten voor de training bij de jeugd in de kleedkamer aanwezig te zijn. Na de wedstrijd en/of training dienen de leiders en trainers in de kleedkamer te blijven en/of te controleren totdat de laatste speler is vertrokken.

34. De leiders en trainers moeten erop toezien dat de kleedkamers, ook die van de tegenstander in ordelijke staat en veegschoon worden achtergelaten. Dit geldt ook bij uitwedstrijden voor de eigen gebruikte kleedkamer aldaar.

35. Het bestuur van SJO-FC Meerdijk moedigt sociale controle aan. Leden die dingen hebben zien gebeuren, kunnen dit te allen tijde kenbaar maken aan het bestuur. Zaterdags is hiervoor ook het wedstrijdsecretariaat op aan te spreken. Anonimiteit is gewaarborgd. Daarnaast neemt het bestuur toezichthoudende maatregelen door bijvoorbeeld: verscherpt toezicht / controles / surveillance politie, etc.

36. Vernielingen dienen binnen 24 uur te worden gemeld bij bestuurslid Accommodatie en Onderhoud van de betreffende vereniging waar dit heeft plaats gevonden (VV Emmen of SC Angelslo), ongeacht soort vernieling. De leiders en trainers dienen het bestuur van de SJO-FC Meerdijk direct in kennis te stellen als één of meerdere spelers zich schuldig maken aan vandalisme. Deze meldingsplicht geldt zowel voor uit- als thuiswedstrijden als ook tijdens de trainingen.

37. Zij die vernielingen aanrichten op het sportpark, draaien zelf voor de kosten op van reparatie. Afhankelijk van de aard van de vernieling kan door de politie een proces-verbaal worden opgemaakt. Daarnaast kan het bestuur, als betreffende dader lid is van de vereniging hem/haar voor bepaalde tijd schorsen of als lid royeren.     

38. Tijdens wedstrijden moeten elftallen zich houden aan de kleedkamer indeling.

Materiaal
39. De spelers en trainers/leiders zijn samen verantwoordelijk voor de door de vereniging beschikbaar gestelde materialen. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor de door de vereniging (en eventuele sponsor) beschikbaar gestelde sport- en/of wedstrijdkleding. Bij vermissing en/of slecht onderhoud van kleding of materiaal moet contact worden opgenomen met de  materiaalbeheerder en/of kledingcommissie.

40. Ballen die over de hekken/straat e.d. verdwijnen, dienen direct weer door het betreffende speler/team te worden opgehaald. Iedere trainer/team is er samen verantwoordelijk voor, dat er met  dezelfde aantallen (ballen/hesjes/dopjes etc.) te eindigen dan dat er ook wordt begonnen. Dit geldt zowel voor de trainings- als de wedstrijdmaterialen!

41 De deuren van de ballenhokken moeten tijdens de trainingen en wedstrijden op slot zijn.  

42. De leider en/of trainer van een elftal moet i.v.m. de kledinglijn erop toezien dat de kleding van zijn/haar team deugdelijk wordt gewassen. (zie ook punt 19) De leider/trainer stelt een was-schema op voor zijn/haar team en ziet erop toe dat de kleding zaterdags mee wordt genomen om te wassen en dat deze zaterdag bij de volgende wedstrijd weer aanwezig zijn.

43. Aan het eind van ieder seizoen (eind juni) neemt de materiaal-/kledingcommissie al het materiaal (tenues, sleutels, ballen, EHBO-koffer, tasjes, hesjes etc.) van de teams in. De leiders zijn daarvoor het aanspreekpunt. Na inname kan de balans worden opgemaakt en kan er  gedurende de zomer, waar nodig nieuwe of extra materiaal worden aangeschaft. Voor aanvang van het nieuwe seizoen (half augustus) wordt het materiaal dan weer aan de betreffende leiders door de materiaal-/kledingcommissie uitgereikt.      

44. Het is niet toegestaan om door (commissie-)leden/leiders zelfstandig materiaal aankopen te doen, waarvoor door het bestuur geen mondelinge of schriftelijke toestemming is gegeven door desbetreffende bestuurslid. Alle kosten hieruit voortvloeiend kunnen op betreffende persoon worden verhaald. Voor toestemming van groter aankopen (tussen € 200,- en € 500,-) dienen (commissie-) leden/leiders in het bezit te zijn van een (getekende) bon door tenminste twee bestuursleden, waarvan één de penningmeester is. Bij grotere aankopen/investeringen (vanaf € 500,-) is fiat van het gehele bestuur nodig.

Training
45. Het is alleen toegestaan om te trainen op de velden die daarvoor door het bestuur worden aangewezen. Per seizoen zal worden bekeken welke team waar en op welk tijdstip traint. Dit wordt ook via de website gecommuniceerd.                                                                                                                                   

46. Indien een speler niet op de trainingsavond aanwezig kan zijn, dient hij/zij de trainer hiervan tijdig telefonisch in kennis te stellen.                                                                                              

47. Indien een speler op zaterdag niet kan spelen dient hij/zij zich, indien mogelijk, op zijn laatst de  donderdagavond voorafgaande aan de te speelzaterdag af te melden vóór 19.00 uur bij de trainer/leider van zijn/haar team. Of anders volgens gemaakte afspraak met  de trainer/leider.        

48. Eventuele spelers tekorten en/of -wisselingen, dienen door de trainers/leiders van de betrokken teams zelf te worden opgelost. Bij eventuele problemen dient contact te worden opgenomen met de betrokken coördinator/wedstrijdsecretariaat. Trainers/leiders zorgen dat dit tijdig geregeld is, op donderdagavond zouden alle teams compleet moeten zijn voor de Zaterdag!

Velden (wedstrijd en training)
49. Het is niet toegestaan om met de fiets, brommer of bromscooter binnen de omheining komen, zo kan er dus ook niet over of rondom de velden worden gereden.                                                                     

50. De accommodatie moet te allen tijde toegankelijk blijven voor zwaar materieel, (zieken)auto, brandweer, rolstoel, kinderwagen etc.                                                                                                                  

51. Fietsen, bromfietsen en bromscooters moeten in de daarvoor bestemde stalling worden  geplaatst.                                                                                                                                                  

52. Bij afgelastingen en in de zomerstop mag er niet op de velden worden getraind.                       

53. Extra gebruik van de velden en/of kleedkamers kan alleen met toestemming van de consul en/of de wedstrijdsecretaris. Voor de kantine zal dit alleen in overleg met de kantinebeheerder mogelijk zijn.                                                                                                                                                               

54. Velden klaarmaken en opruimen: Dit gebeurd te allen tijde in overleg met de accommodatie beheerder de leiders/trainers hanteren daarvoor de betreffende geldende afspraken t.a.v. het plaatsten en weghalen van de cornervlaggen, kleine doeltjes en evt. de doelnetten, zodat er ook onder en achter de doelen gemaaid kan worden. 

Wedstrijden
55. De velden worden op de ochtend van de speeldag zelf, minimaal één uur voor aanvang van de 1e wedstrijd gekeurd door de consul van VV Emmen of SC Angelslo. Bij afgelastingen worden minimaal de bezoekers en de leider van het eerst thuis spelende team conform de regels van de KNVB telefonisch ingelicht. De overige teams worden ingelicht via whatsapp/ e-mail en/of de website. Bij algehele afgelastingen zie teletekst RTV Drenthe of teletekst pagina 603 van de zenders NPO 1,2 en 3.                                                                                                                                                             

56. Bij categorie A-elftallen mogen spelers na 16 wedstrijden niet meer uitkomen voor lagere teams. Zie verder KNVB regeling. Spelers mogen ten allen tijde in een hoger team spelen.                                                                                                                                               

57. Alle voetballers van SJO-FC Meerdijk en als lid van VV Emmen en SC. Angelslo zijn verplicht met scheenbeschermers te voetballen en te trainen.

58. Oefenwedstrijden dienen tijdig bij het wedstrijdsecretariaat te worden aangemeld door de leiders of trainers. Hierbij zal ook altijd overleg zijn met de kantinebeheerder en accommodatiebeheerder i.v.m. planning van de velden en de beschikbare vrijwilligers.           

59. In overleg met de tegenstander en de wedstrijdsecretaris kan een wedstrijd worden verplaatst.  

60. De leiders dienen het (digitale)wedstrijdformulier op de juiste wijze in te vullen, hierbij gebruik makend van de voetbalapp. Waar nodig kan de wedstrijdsecretaris hierbij helpen en letten op een juiste verzending aan de scheidsrechter en/of KNVB.                                                                                              

61. De leiders zien er op toe dat ieder spelend lid met een actuele en correcte foto op de digitale wedstrijdpas staat voor eventuele controle door de scheidsrechter/KNVB.                        

62. Een verenigingslid dient zich te houden aan de aan hem/haar door de vereniging of door de KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de door hem/haar gepleegde overtreding. De vereniging zal de opgelegde boete(s) en/of administratiekosten verhalen op betreffende verenigingslid.         

63. Bij het bezoeken van uitwedstrijden dient het team als groep te reizen o.l.v. de leider van het team. Niet meereizen in de groep kan alleen na overleg met de leider, waarna geen aanspraak meer kan worden gemaakt op de collectieve ongevallenverzekering bij schade of letsel.                             

64. Voetballen zonder lidmaatschap of bij schorsing onder een “valse” naam is verboden. De KNVB kan een maximale boete opleggen van € 675,- Indien dit gebeurt, zal het bestuur deze boete verhalen op de betreffende speler, leider en/of team. Dit ook i.v.m. dekking ongevallenverzekering.

Geldprijzen, kampioenschappen en feest.
65. Een team dat een geldprijs ( > € 50,- en < € 500,- ) heeft gewonnen bij een toernooi zal 50% moeten afstaan aan de penningmeester van SJO-FC Meerdijk. Geldprijzen groter dan € 500,- moeten worden overgemaakt naar de penningmeester minus € 250, – Het bestuur beslist wat hier mee gaat gebeuren.                                                                                                        

66. Bij een kampioenschap (zowel bij najaar- als bij de voorjaarsreeksen) krijgen jeugdteams een glas drinken en een bakje patat aangeboden door het bestuur.                                                                               

67. Als er een kampioensteam een feestavond wil organiseren, moeten het betreffende team de  kantinebeheerder benaderen i.v.m. de kantinebezetting. De feestgangers zorgen zelf voor de schoonmaak. Richttijd voor het einde van een feestavond is 00.00 uur. In onderling overleg met het kantinepersoneel kan hier van worden afgeweken tot een maximaal van 01.00 uur vanwege de Drank- en Horecawetgeving.                                                                                                          

68. Bij groter en/of algeheel kampioenschapsfeest van 1 of meerdere elftallen beslist het bestuur over een eventueel feestprogramma dit i.d.m. in overleg met de activiteitencommissie. 

69. Voor alle vrijwilligers wordt (minimaal) 1 maal per jaar een vrijwilligersavond georganiseerd.

Blessures en ongevallen.
70. Bij blessures en/of ongevallen op het spotcomplex van VV Emmen of SC Angelslo zal de huisartsencentrale moeten worden gebeld. In de verzorgingskamer en kantine hangt het telefoonnummer.           

71. Bij VV Emmen bevinden zich een brancard en EHBO koffer ….?? ….  Deze bevinden zich bij SC Angelslo in de gang naar het hoofdveld. De AED hangt daar in de kantine achter de bar, waar ook nog een 2e EHBO koffer aanwezig is.                         

72. Ziektekosten i.v.m. voetballen bij SJO-FC Meerdijk moeten op de eigen verzekering worden verhaald.

73. Spelers zijn via de KNVB verzekerd voor ongevallen zonder herstel ( dus met blijvend letsel ). Als spelers ongevallen met herstel krijgen, lopen de kosten via de eigen ziektekosten verzekering. Een deel van deze kosten, die de eigen verzekering niet dekt, kan op de KNVB worden verhaald.

Algemene gedragsregels.
74. Een verenigingslid van VV Emmen en SC Angelslo dient zich ook uitkomend voor SJO-FC Meerdijk te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden binnen of buiten het voetbalspel. Ook pesten wordt niet getolereerd.

75. Alle leden werken mee aan het in goede en nette staat houden van de gehele accommodatie en het sportcomplex van VV Emmen en SC Angelslo.

76. Een verenigingslid van VV Emmen en SC Angelslo en uitkomend voor SJO-FC  Meerdijk heeft respect voor andermans eigendommen.  

77. Een verenigingslid van VV Emmen en SC Angelslo en uitkomend voor SJO-FC Meerdijk is hoofdelijk aansprakelijk (of zijn/haar ouders/verzorgers) voor een door hem/haar aangerichte schade c.q. vernieling.

78. Leden maar ook niet-leden die zich op enigerlei wijze onbehoorlijk gedragen (zie ook andere gedragsregels) kunnen worden verwijderd c.q. de toegang worden ontzegd van het complex.


Ieder verenigingslid van VV Emmen en SC Angelslo en uitkomend voor SJO-FC Meerdijk dient zich aan het bovenstaande Huishoudelijke Reglement te houden en dient er tevens op toe te zien dat anderen zich er ook aan houden. Elk verenigingslid kan het bestuur informeren indien de regels niet worden gehandhaafd. Het bestuur zal maatregelen nemen tegen een ieder die zich niet aan dit reglement houdt. Dat kan variëren van een waarschuwing tot boete of uiteindelijk royement. Op de algemene ledenvergadering (ALV) kunnen leden het Huishoudelijk Reglement wijzigen.

In alle gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet in voorziet, beslist de overgangscommissie van SJO-FC Meerdijk en waar nodig in overleg met het bestuur van VV Emmen en/of SC Angelslo.

De overgangscommissie SJO-FC Meerdijk

Emmen, Juni 2021