Laatste nieuws
 1. Voetbalshop.nl en FC Meerdijk slaan de handen in één!
 2. Sport-Inn bedankt!
 3. Let op! Belangrijke informatie m.b.t. aanmelden Jeugdsportfonds
 4. Actie bij Sport-Inn!
 5. NIEUWS – NIEUWS – NIEUWS – NIEUWS

Gedragsregels

Versie: Juli 2021

INLEIDING

SJO FC Meerdijk wil dat alle leden met plezier kunnen voetballen, kunnen kijken naar het voetbal en dat spelers zich verder kunnen ontwikkelen. Ook de tegenstanders en scheidsrechters moeten met plezier naar onze vereniging afreizen. Normen en waarden vinden wij zeer belangrijk!

Ons complex moet een plaats zijn en blijven waar sporters, supporters, vrijwilligers etc. graag komen en met plezier en voldoening hun sport kunnen uitoefenen. Daarom hebben wij een uitgebreide gedragscode opgesteld. Het bestuur, de diverse commissies, trainers, leiders, coördinatoren, en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van de gedragsregels.

Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij overtredingen c.q. het niet volgen van de hierna omschreven afspraken / reglementen disciplinair in te grijpen. Schade aan opstallen of eigendommen van de vereniging wordt verhaald op de betrokken(en).

WAAROM EEN GEDRAGSCODE?
In een maatschappij maken mensen onderling afspraken, in een gezin, op het werk maar ook bij sportactiviteiten, zo ook bij onze voetbalclub. Deze afspraken/regels zijn er niet voor niets, iedereen weet dan, wat wel en wat niet kan. Omgekeerd geldt dat men elkaar op de afspraken / regels kan wijzen, de sociale controle. SJO FC Meerdijk heeft gemeend daarom dit reglement samen te stellen, zodat we binnen de vereniging weten wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten en hoe we ons in- en extern moeten gedragen. Spelen bij SJO FC Meerdijk betekent dat je instemt met en je houdt aan de afspraken/regels, zoals ze hierna worden beschreven.

OMGANGSVORMEN
Deze afspraken zijn gebaseerd op het feit, dat we respect hebben voor alle mensen. Tijdens trainingen en wedstrijden, maar ook daarvoor en daarna, wordt er met respect omgegaan met de tegenstander, scheidsrechter, grensrechter, medespeler, trainers, leider, ouders/verzorgers en publiek.

Ruimtes als de ontvangstruimte en bestuurskamer worden niet zonder toestemming betreden, kloppen op de deur en vragen of je binnen mag komen. Indien niemand aanwezig, ga je niet naar binnen.

Word je bij een training weggestuurd, dan verlaat je het sportpark niet. Direct na de training volgt er namelijk een gesprek met de trainer en/of leider.

Als er (tijdelijk)geen begeleiding in de buurt is, is de aanvoerder verantwoordelijk voor de groep. Dit geldt vanaf de O15 jeugd. Andere teamleden volgen zijn of haar aanwijzingen op.

OP TIJD
In principe maakt elk team met de trainer en/of leider aan het begin van het seizoen afspraken hierover. Het is de bedoeling dat deze afspraken nageleefd worden zowel wat betreft de trainingen als de wedstrijden. Is het onmogelijk om op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn, dan geef je dit vooraf door aan de trainer en/of leider en  NIET aan het kantinepersoneel.

Indien er door de trainer en/of leider van je team géén afspraken gemaakt worden, gelden onderstaande afspraken:

 • Bij trainingen altijd 10 minuten van tevoren aanwezig zijn.
 • Bij thuiswedstrijden altijd 30 minuten van tevoren aanwezig zijn.
 • Bij uitwedstrijden 75 minuten van tevoren aanwezig zijn.
 • Vakantie of weekend weg: 1 week van te voren afmelden bij leider.
 • Is het onmogelijk om op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn, dan geef je dit vooraf door aan de trainer of leider en NIET aan het kantine personeel – raadpleeg de telefoonlijst.


VERHINDERING

Bij verhindering van de training en/of wedstrijd moet dit het liefst 24 uur van tevoren doorgegeven worden aan de verantwoordelijke trainer/leider.


VERANTWOORDELIJKHEID
Iedereen binnen de club heeft een eigen verantwoordelijkheid voor zijn gedrag en zijn handelen, alsmede dat van zijn teamgenoten. Dat houdt in, dat gemaakte afspraken worden nagekomen en dat iedereen daarin een eigen verantwoordelijkheid heeft.

Als je niet op een laatste training voor een wedstrijd aanwezig bent geweest, informeer jezelf bij de trainers hoe laat je de volgende wedstrijd moet spelen, dit wordt tevens ook ruim van tevoren op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt door de trainer en/of leider in de Whatsapp-groep.

Trainers/leiders bellen spelers niet op – bij twijfel en/of vragen dien je zelf contact te zoeken.


NETHEID EN HYGIËNE

Het is verstandig om slippers tijdens en na het douchen te dragen. Voordat je naar de kleedkamer loopt en naar binnen gaat borstel je eerst even je voetbalschoenen aan de daarvoor bestemde borstels. Je mag niet in de kantine komen met voetbalschoenen aan.

Meegebrachte blikjes, pakjes etc. worden vanzelfsprekend in de afvalemmer gedeponeerd.

Waar mogelijk wijst de trainer en/of leider iedere week spelers aan die “dienst” hebben of maakt een corveerooster. De aangewezen spelers maken de kleedkamer schoon, brengen gebruikte bekertjes met plateau terug naar de kantine en eventueel gevonden voorwerpen geeft men af bij het kantinepersoneel.

Na de training zorgt de groep er gezamenlijk voor, dat alle spullen worden opgeruimd. (b.v. ballen, dopjes, shirts ed.) Ook hier kan gekozen worden voor een ‘corveedienst’ dat ligt aan de trainer en/of leider. Glaswerk wordt niet meegenomen naar de kleedkamers. Na de training en de wedstrijd is het verplicht douchen voor de teams O15 t/m O19. De overige teams douchen zoveel mogelijk na de wedstrijd. Omkleden voor de wedstrijd geschiedt altijd bij de club, dus nooit thuis.


OVERIGE AFSPRAKEN

Reservespelers zijn altijd in de directe omgeving van de trainers/leider voor een eventuele snelle wissel. Voor en na de training wordt zoveel mogelijk gezamenlijk, met alle spelers van en naar het veld gekomen of naar de kleedkamer gegaan.


KLEDING

De kleding wordt altijd correct gedragen, d.w.z. de kousen omhoog en het shirt in de broek.

Scheenbeschermers worden altijd gedragen tijdens wedstrijden, maar ook tijdens de trainingen.

Tijdens wedstrijden mogen slidingbroeken worden gedragen in de kleur van de broek. Tijdens wedstrijden en trainingen dragen we geen horloges en andere sieraden. Privé kleding en teamkleding zit in de tas of ligt thuis, niets laten slingeren in de kleedkamer – ook omdat de kleedkamers vaak gedeeld worden met andere teams SJO FC Meerdijk is hier niet aansprakelijk voor.

Vanaf 14-jarige leeftijd is het toegestaan om met afschroefbare aluminium noppen te spelen, dit geldt dan alleen voor de ‘natuur’ grasvelden en niet voor het kunstgras!


WAT VERWACHTEN WIJ VAN DE OUDERS/VERZORGERS?

Ouders zijn in het algemeen trots op hun zoons/dochters als ze bij SJO FC Meerdijk gaan voetballen. Zij willen ook op voetbalgebied het beste en hebben daar ook veel voor over en dat vinden wij ook plezierig. Als de kinderen bij ons trainen en spelen is het in hun belang, dat u zich NIET bemoeit met de gang van zaken. U wordt derhalve verzocht om tijdens wedstrijden en trainingen buiten de afrastering te blijven. Tijdens wedstrijden en trainingen verzoeken we u niet met woord en gebaar aanwijzingen en/of commentaar te geven op spelers, trainers, scheids- en grensrechters.

Ook mag u niet bij een trainer gaan staan bij een wedstrijd of training.

Uiteraard kan het voorkomen, dat u het niet eens bent met een aantal zaken en wellicht heeft u goede suggesties voor ons. Wij verzoeken u dergelijke gevallen op doordeweekse-avonden een afspraak te maken met de trainer, die altijd bereid is u te woord te staan.

Uiteraard zijn wij als vereniging blij, als ouders willen helpen, b.v. als grensrechter en/of leider ook daarvoor kan u zich wenden tot de trainer of leeftijdscoördinator.

In het belang van de veiligheid van uw kind en de overige kinderen verzoeken wij u te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken en niet voor de poort. Fietsen en/of scooters moge ook het Sportpark niet op en worden te allen tijde in de fietsenstalling gezet. Ouder mogen altijd “positief” aanmoedigen!

Bij onze vereniging willen we graag dat het gedrag en de invloed van de ouders/verzorgers langs de lijn positief en ondersteunend is -de ouder/verzorger:

 • Is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
 • Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld.
 • Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders – en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding.
 • Laat de coaching van het team over aan de trainers en begeleiders.
 • Onthoudt zich van commentaar op de scheidsrechter of spelleider (hij/zij heeft altijd gelijk, ook als dat niet zo lijkt!)
 • Blijft positief, juist bij verlies. Winnen is fijn, maar verliezen hoort er ook bij.
 • Gaat niet in discussie met de leider en de scheidsrechter, zeker niet in aanwezigheid van kinderen.

Heeft u iets te bespreken: doe dat op de goede plaats met de juiste mensen. Praat ook thuis over wedstrijden en trainingen; het is voor kinderen fijn om over ervaringen en belevenissen te kunnen praten. Van de ouders/verzorgers wordt verder verwacht dat zij:

 • Mee doen in de wasbeurten van de kleding van het team.
 • Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 • Bereid bent om een wedstrijd als assistent scheidsrechter (vlaggen/grensrechter) het team te helpen n.a.v. de vraag vanuit de trainer en/of leider.
 • Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
 • Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd, mocht dit onverhoopt een keer het geval zijn.
 • Er op toe zien dat zoon/dochter respect heeft voor medespelers, leiders en trainers , ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.

Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de desbetreffende jeugdcoördinator, contactpersoon of het bestuur van SJO FC Meerdijk!

REGELS VOOR TRAINERS:
De trainer is het uithangbord van de vereniging en dus heeft dus een voorbeeldfunctie!

 • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, begeleiders , medetrainers en scheidsrechters en grensrechters
 • Brengt spelers met plezier passie bij voor het spel
 • Is zelf tijdig aanwezig bij trainingen en wedstrijden
 • Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pionnen, doelen, etc.) en eindigt altijd met dezelfde aantallen als waarmee ook is begonnen!
 • Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.

Van een trainer wordt verder ook verwacht, dat deze controle houdt op schoonhouden van de kleedkamers. Deel neemt aan trainer/leider -avonden en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.  Er op toe ziet dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen. Bij afgelasting of wijziging van een training, zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers. Regelt vervanging van zichzelf bij afwezigheid. Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de jeugdcoördinator, contactpersoon of bestuurder van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens ook de ouders/verzorgers ingelicht.

TAKEN BEGELEIDER / ELFTALLEIDER ( TEAMMANAGER )

De begeleider/elftalleider of teammanager heeft een voorbeeldfunctie voor het team;

 • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
 • Is zelf op tijd aanwezig voor uit -en thuiswedstrijden.
 • Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter en biedt deze koffie oid aan.
 • Verzorgt eventueel in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden.
 • Zorgt dat er tijdens de rust, thee oid voor beide teams en de scheidsrechter aanwezig is.
 • Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.
 • Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal – kleding, ballen, waterzak etc.
 • Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.
 • Is verantwoordelijk voor het was-schema van de wedstrijdkleding en ziet erop toe dat deze zaterdags weer aanwezig is voor de wedstrijd.
 • Is er evt. in overleg met de trainer verantwoordelijk voor dat er tijdig een ouder/verzorger (of hij/zij zelf) actief optreed als grensrechter tijdens de wedstrijd.
 • Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het digitale wedstrijdformulier.

Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat deze zorg draagt voor het schoonmaken van de kleedkamer zowel uit als thuis (evt via corveeschema) Indien mogelijk de trainingen van zijn team bezoekt.  Deel neemt aan leider/trainer-avonden en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd. Het was-schema en teamkleding bewaakt en  gelijk melding maakt  als er zaken dienen te worden vervangen of ontbreken.  Bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers en ouders/verzorgers. Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de jeugdcoördinator, contactpersoon of het bestuur van FC Meerdijk. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens ook de ouders/verzorgers ingelicht.


SANCTIES EN BOETES:

 • Gele of rode kaarten aan jeugdspelers worden altijd door desbetreffende jeugdleider of jeugdtrainer aan het bestuur van FC Meerdijk voorgelegd. In onderling overleg wordt bepaald of de boete aan jeugdspeler in rekening gebracht wordt.
 • Bij het missen van trainingen zonder afmelding, het vergeten van spullen op wedstrijddagen of trainingen, Het verwijderen van een speler op de training door de trainer. De trainer bepaalt, indien nodig in overleg met de jeugdcoördinator en/of het bestuur van FC Meerdijk, welke sanctie(s) worden genomen.

Overtredingen van de gedragsregels kan leiden tot sancties opgelegd door de vereniging. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende maatregelen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag. Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KNVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. De kosten kunnen door de vereniging aan de betreffende speler  worden doorbelast; bij in gebreke blijven volgt tevens een speelverbod.

TOT SLOT:

De trainer/leider beslist wie er speelt.

De trainer/leider is verantwoordelijk voor de gehele groep.

ALCOHOL, TABAK EN DRUGS

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Om die reden vinden we het zeer belangrijke onderstaande zaken apart te noemen:

 • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
 • Het is ten strengste verboden te roken en alcohol te nuttigen in de kleedkamers.
 • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod c.q. royement van de vereniging.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.


In het belang van de club en van jezelf zijn de volgende zaken echt niet toegestaan:

 • Het zitten aan andermans spullen en/of kleding, het smerig maken en/of bewust vernielen van andermans spullen.
 • In de kleedkamer of in de gang stuiteren we niet met de bal en gooien we geen ballen tegen de muur, het vervuilt de muren (afdrukken) en veroorzaakt onnodig geluidsoverlast voor anderen. Dit geldt ook tijdens de uitwedstrijden, wij zijn te gast en gedragen ons daar ook naar.
 • Rondom de velden is het niet toegestaan om met motoren, bromfietsen en fietsen te rijden.
 • Te roken in de kleedkamer en op de velden – vermijdt dit sowieso zoveel mogelijk in het bij zijn van de kinderen op het gehele sportpark.